§ 1

Nazwa konkursu


Organizator konkursu posługuje się nazwą „diament meblarstwa”.


§ 2

Organizator konkursu


Głównym organizatorem konkursu jest meble.pl


§ 3

Idea konkursu


Konkurs przeznaczony jest dla producentów/wyłącznych dystrybutorów mebli zlokalizowanych na terenie całej Polski. Nagroda jaką uzyskują uczestnicy konkursu jest wyrazem najwyższych standardów jakości produkowanych przez nich mebli, ich doskonałego wizerunku i znakomitego postrzegania przez klientów i ekspertów. Udział w konkursie jest doświadczeniem podnoszącym prestiż producenta i sprzyja tworzeniu jego pozytywnego wizerunku. Docelowo wpłynie na zwiększenie sprzedaży produktów, bowiem nagroda jest dla klientów symbolem jakości wytwarzanych przez firmę wyrobów.

 

§ 4

Kategorie oceny i ich definicje


  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych mebli, wytworzonych w roku bieżącym lub poprzedzającym ogłoszenie danej edycji konkursu, zgłoszonych w jednej z poniższych kategorii:


ZESTAWY:


1. zestaw mebli kuchennych

2. zestaw mebli do jadalni

3. zestaw mebli do sypialni

4. zestaw mebli biurowych

5. zestaw mebli gabinetowych

6. zestaw mebli wypoczynkowych

7. zestaw mebli pokojowych

8. zestaw mebli łazienkowych

9. zestaw mebli dla dzieci i młodzieży


MEBLE:


1. krzesło

2. krzesło biurowe

3. fotel

4. fotel biurowy

5. stół

6. łóżko

7. sofa

8. narożnik

9. rożneSYSTEMY:


1. szafy i systemy do zabudowy


Kategoria DIAMENT DESIGN, nagroda będzie przyznawana bez konieczności dodatkowego zgłoszenia, bowiem nagrodzony mebel zostanie wybrany spośród wszystkich zgłoszonych projektów.

 

Kategoria DIAMENT INTERNAUTÓW, nagroda zostanie przyznana bez konieczności dodatkowego zgłoszenia, nagrodzony mebel zostanie wybrany spośród wszystkich zgłoszonych projektów, w oparciu o ocenę internautów.

 

2. Kategoria „różne” obejmuje zgłoszenia produktów, które ze względu na przedmiot zgłoszenia nie kwalifikują się do żadnej z wymienionych kategorii

 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenie nowej kategorii, jeżeli pojawią się przynajmniej trzy zgłoszenia, których przedmiotem jest produkt nie odpowiadający żadnej z wymienionych kategorii.

 

4. W ramach poszczególnych kategorii wyszczególnionych w § 4 punkt 1 przewiduje się podział na firmy małe, średnie i duże.

 

5. Jeden producent może zgłosić do konkursu więcej niż jeden produkt w jednej lub w więcej niż jednej kategorii. W takiej sytuacji każdy zgłaszany projekt powinien zawierać odrębną dokumentację, zostać osobno zarejestrowany do konkursu i opłacony.


§ 5

Uczestnicy konkursu


Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, wytworzone przez producentów mebli, mających siedzibę lub przedstawicielstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 6

Zgłoszenie produktu do konkursu


1. Zgłoszenia produktów do konkursu będą przyjmowane w terminie od 1 lutego do 18 kwietnia 2008 r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest jego przesłanie drogą elektroniczną (formularz elektroniczny znajduje się na stronie www.diamentmeblarstwa.pl) lub drogą pocztową. W tym drugim przypadku o przyjęciu projektu decyduje data umieszczona na stemplu pocztowym.

 

2. Zgłoszony produkt, po opłaceniu wymaganych należności, umieszczany jest na stronie internetowej konkursu www.diamentmeblarstwa.pl

Zgłoszenie projektu do pierwszego etapu musi zawierać:

1. wypełniony formularz, zamieszczony na stronie: www.diamentmeblarstwa.pl w formie elektronicznej lub drukowanej

2. wysokiej jakości 1 - 4 różne zdjęcia produktu (300 dpi, w formacie jpg, tiff lub eps, o formacie docelowym nie mniejszym niż 5*5 cm, cyfrowe, nadające się do druku)

3. skrócony opis produktu zawierający:

- nazwę produktu

- kategorię do której zgłaszany jest produkt

4. szczegółowy opis produktu, w którym zostaną zawarte następujące informacje: zastosowane do produkcji materiały, użyte do produkcji technologie, imię i nazwisko osoby/osób, które wykonały projekt mebla zgłoszonego do konkursu

- inne informacje, które pozwolą na precyzyjne zapoznanie się z produktem przez zespół jurorów

5. dane teleadresowe zgłaszającego

- pełny adres firmy producenta

- telefon

- e-mail

- dane osoby zgłaszającej

3. Zgłoszenie przesłane drogą pocztową musi być przygotowane w formacie MS Word. Zdjęcia mogą być przesyłane w załączniku, na płycie CD lub przesłane na serwer ftp.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia z powodu niedopełnienia wymogów formalnych.


5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu niespełnienia wymogów dotyczących jakości zgłoszonego do konkursu produktu. Od tej decyzji Zgłaszającemu nie przysługuje odwołanie.


§ 7

Odpłatność:


1. Koszt zgłoszenia jednego produktu w jednej kategorii wynosi:

- w okresie trwania promocji „Im wcześniej tym taniej” trwającym od 1 lutego 2008 do 31 marca 2008

- w kategorii firmy małe - 1100 zł + 22% VAT

- w kategorii firmy średnie - 1200 zł + 22% VAT

- w kategorii firmy duże - 1400 zł + 22% VAT

Po okresie zakończenia promocji trwającym od 1 kwietnia 2008 do 18 kwietnia 2008

- w kategorii firmy małe - 1700 zł + 22% VAT

- w kategorii firmy średnie - 1800 zł + 22% VAT

- w kategorii firmy duże - 2000 zł + 22% VAT

 

2. Jeżeli firma zgłasza więcej niż jeden produkt, za kolejny ponosi odpłatność 300 zł + 22% VAT

 

3. Przez firmy małe rozumie się podmioty zatrudniające do 50 pracowników. Firmy średnie to podmioty zatrudniające od 51 do 250 pracowników, zaś firmy duże to podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników.

 

4. Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto organizatora:

Bank BGK O/Rzeszów

nr rachunku:

02 1130 1105 0005 2002 1620 0001

z dopiskiem: „diament meblarstwa”

 

Zgłoszenia nieopłacone nie będą rozpatrywane.

 

5. Materiały złożone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w formie pełnej lub skróconej w celach promujących producenta.


§ 8

Jury


W skład jury wchodzą eksperci z branży meblarskiej, dziennikarze mediów zajmujących się problematyką mebli, architekci, projektanci, naukowcy, eksperci ds. wizerunku oraz przedstawiciele producentów.


§ 9

Ocena projektów


1. Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

- design zgłoszonego mebla

- rodzaj materiałów użytych do produkcji mebla

- funkcjonalność mebla

 

2. Ocena projektów następuje w systemie punktowym. Projekt może otrzymać maksymalnie 15 punktów, z czego:

- od 0 do 5 punktów za design zgłoszonego mebla

- od 0 do 5 punktów za rodzaj materiałów użytych do produkcji mebla

- od 0 do 5 punktów za funkcjonalność mebla

 

3. W konkursie juror (producent/projektant) nie oddaje głosów na żaden z produktów w kategorii, w której znajdują się meble zgłoszone przez jego firmę. Głosowania w obu etapach konkursu są tajne. Konkurs jest audytowany przez meble.pl

 

4. Jurorzy uzyskują pełny dostęp do informacji o przebiegu głosowania każdego uczestnika głosowania następnego dnia po zakończeniu głosowania.

 

5. Juror ma prawo do wstrzymania się od głosu podczas obu etapów głosowania.

 

§ 10

Przebieg konkursu


1. Konkurs będzie przebiegał w następujący sposób:

- Zgłoszenie projektów do konkursu następuje w okresie od 1 lutego 2008 do 18 kwietnia 2008 roku

- Jury dokonuje wyboru najlepszych produktów w poszczególnych kategoriach w dwóch etapach

- I etap składa się ze wstępnej selekcji w oparciu o ww. kryteria oceny; każdy juror wybiera 3 najlepsze meble w poszczególnych kategoriach. 

- II etap do którego przechodzi 5 produktów z każdej kategorii z największą ilością wskazań jurorów. Produkty te oceniane są szczegółowo

z uwzględnieniem ustalonej punktacji. Po tym etapie głosowania w konkursie pozostają trzy produkty w każdej kategorii. Produkt, który otrzymał największa ilość punktów zostaje nagrodzony statuetką a dwa kolejne produkty z największą ilością punktów otrzymują wyróżnienia.

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.05.2008 r. podczas gali konkursu Diament Meblarstwa.


§ 11

Nagrody konkursu

- diament meblarstwa - statuetka przyznawana produktowi, który otrzymał największą ilość punktów w danej kategorii

- wyróżnienie dla 2 produktów z każdej kategorii, które zajęły drugie i trzecie miejsce pod względem ilości otrzymanych punktów

- diamentdesign - statuetka przyznana produktowi który, w kategorii design otrzymał największą ilość głosów

- diament internautów - produkt, który zdobył największą ilość głosów podczas głosowania internautów


§ 12

Informacje dodatkowe


Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w regulaminie, które zostaną opublikowane na stronie www oraz podane do wiadomości zgłaszającym.


 


 

   
 
     
   
logo
Copyright © 2007-2008 diamentmeblarstwa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Organizatorem konkursu Diament Meblarstwa jest portal internetowy meble.pl należący do firmy Czarnik Sp z o.o.
mieszczącej się w Rudna Mała 47A, 36-060 Głogów Młp.
Nagrody Diament Meblarstwa są zastrzeżoną nazwą, należącą do ich właścicieli.